ای بی ام

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 JA (18P7534                                 

 Part No. 18P7534 // 300GB Tape Data Cartridge

 

 

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 Cleaning (18P7535                           

  Part No. 18P7535 //  Tape Data Cartridge Cleaning 

 

 

 

 

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 JB/JX (23R9830          

 Part No. 23R9830  // Tape Data Cartridge Extended

 

 

 

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 JC (46X7452                                   

 Part No. 46X7452 // TotalStorage Enterprise 

 

 

 

 

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 JE (02CE960                                  

 Part No. 02CE960 //  Advanced Data Tape Cartridge 20TB

 

 

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 JM (02CE960                                  

 Part No. 02CE961 // Advanced Data Tape Cartridge 5TB

 

 

 

 

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 JV (02FJ980               

 Part No. 02FJ980 //WORM Advanced Data Tape Cartridge 20TB 

 

 

 

 

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 JK (46X745                  

  Part No. 46X7453 // Advanced Economy Tape Data Cartridge

 

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 JJ (24R0316               

 Part No. 24R0316 //Economy Tape Data Cartridge

 

 

دیتا تیپ کارتریج (IBM 3592 JD (2727263                

 Part No. 2727263 // Advanced Data Tape Cartridge 10TB/30TB